Vi som byggt webbplatsen

Vi som har huvudansvaret för denna webbplats läser tredje året på gymnasiet och arbetar med webbplatsen i vår fördjupningskurs intern och extern kommunikation på handels- och administrationsprogrammet, Kungsmadskolan i Växjö. Välkommen att lära känna oss lite närmare Vi som är projektledare för Kungsmadskolans UF-sida.

Vår lärare i denna kurs heter Elisabeth Jönsson.

Just den tydligare projektledarrollen genom elever i en kurs i åk 3 är helt nytt för i år  (beskrivs mer utförligt nedan). Hur vi arbetat med konceptet tidigare finns att läsa via ufkungsmadblogspot.se

Vi som ingår i projektledargruppen i åk 3 samordnar och samarbetar med elever som går åk 1, handels- och administrationsprogrammet, genom kursen information och kommunikation, och med elever som driver UF-företag i årskurs två på programmet och läser kursen näthandel. Undervisande lärare i dessa kurser är Elisabeth Jönsson och Per-Håkan Jonestrand.

I mån av tid lyfter vi också andra program och sidan är öppen för medverkan för alla på skolan som vill engagera sig under lärares handledning, kan nämnas bland andra en film som togs fram ev elever på estetiska programmet med medieinriktning.

Syfte och mottagare

Syftet med webbplatsen är att inspirera och sprida kunskap om Ung Företagsamhet genom att berätta om vad Ung Företagsamhet är, lyfta fram Kungsmadskolans UF-verksamhet och marknadsföra de olika UF-företagen. Kanske är du elev på Kungsmadskolan och funderar på att starta UF-företag? Här finner du idéer och inspiration.

Vi riktar oss i första hand till skolans nuvarande och kommande elever. men också till övriga intresserade såsom UF-företagens kunder, föräldrar, personal på skolan, politiker och massmedia.

Ett annat syfte är att skapa samarbete över årskurserna inom handels- och administrationsprogrammet för att bygga varumärke och stärka elevers och lärares sammanhållning.

Pedagogisk koppling

Ett viktigt pedagogiskt syfte är  att visa på hur man på ett strategiskt och kommunikativt sätt kan arbeta med sociala medier och webbpublicering. I dagens digitala landskap utvecklar vi genom detta arbete förmågan att göra medvetna kommunikativa bedömningar, får kunskap om källkritik, lär oss skilja mellan fakta och värderingar, får kunskap om netikett och upphovsrätt, upptäcker webbens kreativa möjligheter och övar på att interagera socialt i den digitala världen (medborgarkompetens).

För oss elever på handels- och administrationsprogrammet tillkommer också marknadsföringsbiten.

Ur programmålen för handelsprogrammet /Skolverket:

”Eleverna ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla elevernas färdigheter i att använda IT på ett situationsanpassat sätt”.

Vi som skriver och publicerar innehåll för UF-sidan och som går åk 1 på handels- och administrationsprogrammet arbetar gentemot följande kursmål (målen direkt citerade från Skolverkets kursmål för gymnasiet) / kursmål information & kommunikation 1

Rent konkret går vi tillväga så här:

Vi  arbetar i grupp, bokar tid för intervjuer, genomför intervjuerna, fotograferar, strukturerar och sammanställer information med hjälp av program för text- och bildbehandling. Detta ställer krav på samarbete, kommunikations- och planeringsförmåga.
Vi tillämpar också praktiskt våra kunskaper om lag och etik som tar upp källkritik och upphovsrätt, som vi tidigare har haft en skrivning på.
Ett krav vid arbetet med inläggen är att läsaren tydligt ska kunna skilja på fakta och värderingar. Här tittar vi på och arbetar vi med olika metoder för hur man kan göra detta. Resultatet av intervjuerna presenteras såväl muntligt för klassen som skriftligt genom inläggen på denna sidan.

Se denna sida för en utförlig uppgiftsbeskrivning åk 1.
Arbetet ställer höga krav på samverkan både med varandra inom gruppen, men också med de personer ”externt” ( här elever i åk 2 som driver UF-företag) som man samverkar med och med den kontaktperson i åk 3 (kursen intern & extern information) som man fått att samarbeta med, se också sidan kvalitetsgranskning innan publicering.

Eleverna i åk 2 som driver UF-företag och nätbutiker arbetar gentemot kursmålen i näthandel och deltar, de som så önskat, med sina sidor i Webbstjärnans tävling.

Nytt för i år

Nytt för i år är den valbara kursen intern och  extern information som läses av elever som går tredje året på handels-och administrationsprogrammet och att vi står som projektledare för denna sida och arbetar gentemot följande kursmål i intern och extern information , kursmål intern & extern information, (målen direkt citerade från Skolverkets kursmål för gymnasiet)

Genom den nya UF-sidan arbetar vi i studiegruppen intern och extern information mot dessa mål.

Projektet inleddes med elevpresentationer av åk 3- elever för åk 1 och 2. Inför detta togs muntliga presentationer fram samt informationsblad, Inspiration för årets UF-elever. Innan sidan drogs igång gjordes också webbundersökningar för olika målgrupper. Utifrån de resultat som kom fram togs gemensamt beslut i gruppen temaval och förändringar av innehåll, layout och struktur. Bilder bearbetas vid behov med hjälp av olika programvaror. Kortfilmer har tagits fram och redigeras nu i Imovie. Förutom att vi som går åk 3 också publicerar eget material är vi kvalitetsansvariga och lägger sista handen tillsammans med vår lärare Elisabeth vid de inlägg som skrivs av åk 1-eleverna. Våra namn står därför också med under de inlägg där vi stöttat och kvalitetsgranskat.

Release av nya UF-sidan

Den 4 april är det release för nya UF-sidan. Inför denna releasen har elever i åk 1, 2 och 3 intensiv kontakt innan, under och efter publicering av olika inlägg. En mediestrategi för sociala medier utvecklas, informationsblad och inbjudningskort tas fram av åk 3 elever och releasen planeras. Det kommer också att skrivas pressmeddelanden. Ett samarbete som är till gagn för de UF-företag som drivs och som nu får en ökad synlighet via sociala medier som Facebook (Kungsmadskolans Facebooksida) där inläggen delas. Eleverna som driver UF-företag kan också länka till artiklar om dem och dela på nytt i sociala medier för ökad spridning.

Se projektplan inför releasen

Upphovsrätt

I så hög grad som möjligt är det vi som skrivit artiklarna, eller de som artiklarna handlar om, som tagit bilderna. Några bilder är också creative commons licensierade och i de fall det är så anger vi det i samband med bildernas publicering.

Motivering –

varför ska just vårt bidrag få pris?

Inkludering

Det vi tycker gör detta arbete unikt är samarbetet över alla tre årskurserna;  åk 1 kursen information/kommunikation, åk 2 kursen näthandel och årskurs 3 kursen intern och extern kommunikation. Detta skapar samhörighet mellan klasserna inom programmet. Vi arbetar aktivt med att alla elever i de olika kurserna ska inkluderas  genom alltifrån deltagande vid informationsträffar, webbundersökning, synpunkter på sidan, aktivt skrivande, fotograferande och publicering, samt härefter release.

Demokratisk arbetsmodell

ÅK 1 elever intervjuar åk 2 om deras UF-företag. Åk 2 eleverna blir uppmärksammade för sina UF-företag och nätbutiker (kursen näthandel). Åk 3 eleverna uppmuntrar, motiverar och kvalitetsgranskar samt skriver eget material och bygger hemsidan.

Delaktighet är grunden för engagemang liksom ett kontinuerligt och väl fungerande kommunikationsflöde. Detta arbetar projektgruppen i åk 3 tillsammans med sin lärare Elisabeth aktivt med, genom att anordna informationsträffar och svara för övriga informationsflöden då andra klasser berörs, men också gentemot lärare, skolledning och massmedia.

Beslut tas i dialog. De strategiska besluten inom ramen för kursen intern och extern kommunikation i samarbete med lärare i Ung Företagsamhet. Lyhördhet och ödmjukhet liksom ett gott bemötande är viktiga ledord i kontakter mellan olika elevgrupper.

Kunskapsfördjupning över tre årskurser

Modellen leder till kunskapsfördjupning för eleverna. I årskurs 1 får man grundläggande kunskaper i källkritik, upphovsrätt och webbpublicering. Publicering här med stöd av en lärare och elev i årskurs tre från projektledargruppen.

I årskurs 2 bygger elever sina egna nätbutiker och hemsidor via kursen som de sedan driver under läsåret samtidigt som de driver UF-företag. De har kontakt med elever från årskurs 1. Elever bär med sig erfarenheter från föregående läsår då de var i rollen att intervjua en årskurs 2 elev och vet vad det innebär. Det som skrivs om de olika företagen på UF-sidan blir många gånger också inlägg på de olika UF-företagens sidor.

Elever i årskurs 3 går in i en roll med mer ansvar som kräver överblick vad gäller kvalitetsgranskningen för publiceringen och fördjupade kunskaper vad gäller källkritik och bildpublicering.

Integrering

Film från Kungsmadskolans julmässa för skolans UF-företagare gjordes av elever från estetiska programmet med medieinriktning på uppdrag av elever i kursen intern och extern kommunikation. Publicerad också på Kungsmadskolans egen Youtube-sajt.

Kungsmadskolans Facebooksida är länkad till denna sida. Inlägg från denna sida delas på Kungsmadskolans Facebooksida. Här kan vi också ge uppmuntrande tillrop till varandra.

Länk till Kungsmadskolans UF-sida finns från Kungsmadskolans hemsida.

På Kungsmadskolans UF-sida publiceras länkar till de UF-företag som intervjuas samt till olika sociala medier.

Inlägg från skolans UF-sida länkas från de olika UF-företagens hemsidor samt delas vid önskemål via UF-företagens olika sociala medier.

Positiv uppmärksamhet

Elever uppmärksammas för sina arbeten, lyfts, stöttas och får se en sida av nätet som leder till kunskapsutveckling, nätverkande och för UF-företagen också försäljning.

Vad har du lärt dig av att publicera på webben?

Projektet har utvärderats. Elever åk 1 kursen information och kommunikation  tar upp upphovsrätt, regler och rättigheter kring vilka bilder och vilken information man får använda och inte och på vilka sätt, etik på nätet, källkritik och lite om layout.

Elever i åk 2 som läser kursen näthandel skriver hur man bygger och utvecklar en hemsida och nätbutik och hur man marknadsför den, hur man kan arbeta med bilder, design, widgets med mera

Vi som går i årskurs 3, läser kursen intern och extern kommunikation och är projektledare för sidan anser att vi lärt sig mycket om hur man bygger en hemsida med hjälp av publiceringsverktyget WordPress. Vi har också lärt oss vad man ska tänka på när man skriver för och publicerar sig på webben vad gäller innehåll, länkning, bildpublicering etc samt repetition av lag/etik sedan åk 1 och 2.